Politioverbetjent Thomas Wahl, løpegutt

Familie betyr mest i livet ditt sier du i ryfylke avisa, det var jo sjarmerende til tross for hvilke løpegutt du er for barnevernet

 

Jeg lurer veldig på hva du tenker om oss andre? Du nevner i ditt intervju med ryfylke avisa at du ikke klarer deg uten Solfrid og ungene, men til den store overraskelse er du jo med på å ødelegge og splitte opp familier som er under barnevernet. Familier blir revet fra hverandre

 

Typisk hva du sier i forhold til hva du gjør mot andre mennesker, det ser dumt ut spesielt da du er politi og skal opptre profesjonelt.
Hvilken utdannelse har du? Kompetansen er ihvertfall ikke på topp
Hvilke arbeidsforhold du jobber i er elendig og skulle vært tatt tak i, og gransket. Du henlegger saker så er viktig å prioritere, men venner og bekjente kommer først i køen.
Overgrep, mishandling, trakassering og terroriseringen som Sauda kommune påførte oss stanser ikke av seg selv, og vil fortsette så lenge Hege Michalsen sitter som sjef i barnevernet.

 

 

Familie betyr mye. Å jeg tror ikke du er istand til å forstå hva det betyr? – Kjærlighet, et sted å høre til å kunne eie det og vær glad i noen
Foreldre blir fratatt det som betyr mest av alt i verden, barna blir fratatt den tryggheten og den gode omsorgen mor og far gir.

– Å det kan ikke erstattes med noe

17 ÅR!

Jeg fyller 17 ÅR idag;) Jeg håper å bruke denne dagen med familien. Jeg vil ikke gjøre noe stort ut av det hahah. Men viktigst å ha den opplevelsen at jeg heldigvis står i den posisjon at barnevernet ikke lenger kan ha meg i deres varetekt, og at vi da er samlet som en familie. Når jeg ser tilbake på årene som har gått så skulle jeg så gjerne ønsket at livet tok en annen retning enn hva de gjorde, men det er idag 17 år skal feires.

Jeg er ferdig med barnevernet gudskjelov. Jeg slipper å dra fra familien min en gang til, jeg føler meg faktisk friii! For en gang skyld. Men Sauda ligger på bloggen min for et ansvar av alt dette, og det skal skrives om hele tiden hva disse som er navngitt på bloggen har gjort.

Jeg har en stemme nå! Politiet tar opp saken igjen til etterforskning

Ryfylke avisa i Sauda kommune skriver om saken igjen. Redaktør Knut Atle Seim som tidligere barnevernsjef har kontakter overalt i kommunen og får nok opplysninger fra kommunalsjef Aina Olene Tveit, barnevernsjef Hege Michalsen og gud vet hva… De samarbeider om for å fremstille meg som den store stygge ulven og mest for å få lagt ned denne bloggen fordi de avskyr at de hele tiden blir omtalt på nett da jeg belyser om hvor stygt de behandler familier, hvor den grensen som rammer familier aldri slutter og lovbruddene som blir begått hver dag av de navngitte i bloggen.

 

Kommunalsjef ved Sauda kommune Aina Olene Tveit kommer stadig med nye krenkelser av meg i ryfylke.net, sterke uttalelser slik at det skal fremstilles som jeg har begått noe straffbart. Det skal aldri glemmes at det var under Aina sin ledelse barnevernet og lakeiene kom hjem til oss å trakasserte og ødela familien min, så jeg forteller jo bare alt som blir gjort under Ainas ledelse. Det tyder mye på at Aina ikke har det som skal til for å sitte i denne stillingen som kommunalsjef. Inkompetent lederskap kalles det!

 

Jeg fikk mail fra advokaten 26.06.2019 der det står at politiet ønsker at det gjennomføres avhør av meg igjen, altså at saken gjenåpnes til ny etterforsking. Ingenting har forandret seg siden sist så det betyr at jeg ikke er interessert å gå i noe avhør nå heller. Det som er blitt sagt og skrevet står i bloggen! Er politiet så høytidelige at de mener det er begått en straffbar handling så får de som mener seg trakassert og krenket få rævå i girr å gå til sak. Det som holder kommunen tilbake ved å kjøre sak mot meg er nettopp det at de ikke har noe sak men de vil så gjerne ta meg på noe så de bruker bikkjene sine til etterforskning og for å innkalle meg til avhør.

 


Jeg gjengir her noe av det som står i brevet fra statsadvokaten: 

“politiet bes innhente eventuelle opplysninger som kommunen har, også kontaktopplysninger til eventuelle vitner. Selv om politiet i stor grad kan forvente at en profesjonell part, som en kommune, av eget tiltak oversender opplysninger som har betydning for sakens opplysning, bør politiet alltid ta kontakt med anmelder for å forsikre seg om at alle relevante opplysninger for saken er oversendt.”

Og videre i brevet står det “ Politiet bes undersøke om de to forholdene er å anse som et fortsatt forhold eller to forhold, men hvor kommunen eventuelt har oversendt to anmeldelser for det samme forholdet. Det bør i forlengelsen av dette undersøkes om anmeldelsen er innsendt av kompetent person i kommunen


Alle vet hvem som er anmelder her: Kommunalsjef ved Sauda kommune Aina Olene Tveit. Leser vi ryfylke avisa så er det veldig mange saker Aina ikke har styring på. Har hun kompetanse nok når statsadvokaten stiller spørsmål ved hennes stilling?

Ryfylke skriver om meg igjen, under etterforskning…

Sauda Kommune bryter loven daglig.

Aina Olene Tveit, kommunalsjef som er sjef for barnevernet bryter loven daglig ved og ikke å følge opp barnevernet i Sauda men klager istedenfor sin nød i Ryfylke.net 23. juni 2019 til sin gamle barnevernsjef Redaktør: Knut Atle Seim

Dårlig journalistikk av Ryfylke.net  

Redaktør: Knut Atle Seim innhenter ikke informasjon fra meg tiltros for at han vet godt hvem jeg er men velger heller og belyse kun en side av saken som det er gjort flere ganger tidligere for og henge ut ungdom\barnevernsbarn. Fylkesmannen har gitt meg rett på alle punkter og har slått ned på Sauda sin håndtering av barnevernssaken og politiet har henlagt saken men likevel klarer

Redaktør: Knut Atle Seim og framstille meg som den store skurken.

Innslag i Ryfylke.net 13. mars 2018 «Tilsette blir hengt ut i sosiale medier»

Innslag i Ryfylke.net 20. mars 2018 «Sjikane-saka sendt til Stavanger»

Innslag i Ryfylke.net 4. april 2018 «Har starta etterforsking»

Innslag i Ryfylke.net 21. juni 2019 «Trussel-saka er henlagt» Aina Olene Tveit klager på henlegginga.

 

Aina Olene Tveit mener det er netthets og trakassering når noen stiller spørsmål ved hennes håndtering av barnevernet i Sauda. Hun tåler ikke kritikk av sitt arbeid men stiller seg over Norges lover og hevder alle som sier henne imot driver med netthets og trakassering som ikke hører hjemme noen plass. Hvis Aina Olene Tveit hadde passet i sin jobb så hadde ikke noe av dette skjedd ved å ødelegge og splitte opp familien min, da du med dine lakeier (barnevern med politi) kom opp til flere ganger på dørene uten grunnlag. Det var trakassering, slo fylkesmannen fast og med brudd på loven.

 

Det vises til brudd på Barnevernloven § 4-12, 4-16 og 4-21 Barnekonvensjonen art 9

Hvorfor tolker Hege Michalsen (barnevernsjef) Barnevernloven § 4-12, 4-16 og 4-21 feil, har det noe med utdannelsen å gjøre eller er det bare ondskap. Hvorfor følger ikke Michalsen opp § 4-16 etter omsorgovertakelsen av meg (skal legge til rette for tilbakeføring), er det utdannelsen eller bare ondskap. Hvorfor følger ikke Hege Michalsen barnevern loven?

I min sak bruker Hege Michalsen Barnevernloven for å ødelegge min familie og mange andre familier i Sauda. Min familie har fått uopprettelig skade med vanvittige økonomiske tap som følge av dette måtte vi flytte fra gård og hjem i Sauda.

Aina Olene Tveit, her er noen av lovene som du burde følge. Les det i rød tekst, det er kun for deg!

Jeg har aldri drevet med netthets og trakassering som du påstår men jeg lover og følge ditt arbeid med argusøyne framover.

 

Den som gjennom offentlig meddelelse krenker privatlivets fred, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.
Straff etter første ledd kommer ikke til anvendelse på den som bare har deltatt ved teknisk bistand eller distribusjon av et blad eller tidsskrift produsert i riket. Tilsvarende gjelder for kringkastingssendinger.

Straff etter første ledd kan bortfalle dersom meddelelsen var fremkalt av den fornærmede selv ved utilbørlig atferd, eller meddelelsen er blitt gjengjeldt ved en krenkelse av privatlivets fred eller en kroppskrenkelse.

 

 

FN – Verdenserklæringen om Menneskerettighetene Artikkel 19:

“Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser.”

 

EMK artikkel 10

Er det slått fast at personer i offentlige stillinger må finne seg i nesten enhver ytring som har betydning for debatten om utføring av en slik stilling, selv om det er liten tvil om at det dreier seg om utsagn som kan virke personlig sterkt belastende. Dette poeng illustreres bl.a. i Tuomela og andre mot Finnland (2010).

Hvorfor blir det aldri tatt grep om?

Sauda kommune fortsetter sin oppførsel og holdning i samme linje og spor. Hvorfor blir det aldri tatt grep om? Fylkesmannen har gjort mange tilsyn av kommunen på bakgrunn av min sak men også generelt der det har blitt avdekket lovbrudd i barneverntjenesten/Hege Michalsen ansvarlig leder, og Austarheim skole/Ingunn B. Svandal ansvarlig leder. Sauda kommune har ikke styring over noenting i bygda, men likevel driver de å skryter hverandre opp i skyene for at det skal virke flott ut.
Å beskytte og forsvare hverandre er de sabla gode på! Barnevernsjef Hege Michalsen er fullstendig ustabil og totalt inkompetent og uerfaren til å jobbe med barn og unge, fatter ikke en gang hva hun gjør på et kontor? Når hun skulle vært fengslet for all den galskapen hun driver hver dag. Så har du noen gang evnen til å be noen om å dra til helvete på en slik måte at de faktisk gleder seg til turen så ikke kast bort tiden. Michalsen har evnene til en psykopat.

I Ryfylke 30. mai 2019

 

 

Straffesak henlagt

Jaha,  nå har politiet henlagt saken med bloggen. Det har gått 14 mnd siden Sauda kommune hengte oss ut i ryfylke med at jeg da var blitt anmeldt. Men ikke før nå har politiet klart å henlegge saken. Hvorfor? Jeg har vært innkalt til avhør to ganger dette året, men jeg har aldri latt meg avhøre eller gått med på noe. Jeg har alltid påberopt meg ytringsfriheten og alt som står på bloggen kan dokumenteres. Og det viser seg tydelig her at alt jeg gjør er riktig vei å gå bare man hever seg over de som ønsker å trampe enhver ned! Siste avhør der etterforsker Caroline Josdal truer oss med å sette inn en verge til neste avhør istedenfor at min far skal være tilstede blir grensa nådd. Dette skulle gå videre til jurist Ingrid Hærem, men ser da ut til at de legger seg flate da flere innkallinger til avhør uten noen formell grunn kan kalles trakassering.   :HAR BLITT ANMELDT AV SAUDA KOMMUNE

Barnevernsjef Hege Michalsen – Pyskopat

NÅ holder det! Det går ikke, det må ta slutt. Barnevernsjef ved Sauda kommune Hege Michalsen blir nå satt permanent inn i stilling som barnevernsjef. Det holder rett og slett ikke mål noen plass. Michalsen er jo totalt ustabil, og er ikke istand til å jobbe med barn og unge. Det er provoserende å sitte å se på at den samme galskapen fortsetter i samme linje spor… Hun kan bli sittende i sjefsstolen, hvor leeenge? Hun har ødelagt og splittet opp mange familier. Hun har drevet trakassering, terrorisering og går direkte til angrep på familier så hun selv personlig ikke liker. Hva slags menneske gjør noe sånt? Psykopat! Hvor lenge kan det holde på, for jeg sitter ikke bare å ser på den galskapen så skje. Michalsen skal ikke forbli sittende i den stolen, noe må gjøres. Hun har vært av og på den sjefsstolen så mange ganger, men fortsatt ingen så griper inn og tar et grep om henne for alle overgrepene hun begår mot familier og barn hver dag. Så inntil videre er det fullt lovlig for offentlig forvaltning å begå lovbrudd og menneskerettighetsbrudd. Det er jo sjarmerende!

Hvorfor griper ikke rådmann Rune Kloster tvedt inn? Det er hans ansvar. Hvorfor blir Michalsen værende i sjefsstolen når hun er totalt ustabil, hun har ingen utdannelse eller faglig kompetanse innafor dette feltet. Etnisk norsk forbryter! Det er hevet over enhver tvil hva fylkesmannen kom fram til i min sak der Hege Michalsen hadde brutt loven flere ganger. Men fotsatt skjer det ingen endring…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Eg er veldig fornøgd med det, seier Aina Olene Tveit til Ryfylke.

 

Politibistand ved hjemmebesøk

Barnevernet benytter seg godt av politiet ved hjemmebesøk, henting av barn og barnevernsbarn som er på rømmen. Hvorfor blir politiet ofte brukt som bistand?

 

SAUDA: 2015-2017 på hjemmebesøk hadde barnevernet konstant med seg politibistand.
Er det mulig å stille seg spørsmål om hvorfor det var politi på dørene hjemme hos oss hver gang ved hjemmebesøk? Det har aldri vært noe slag av dårlig forhold i hjemmet, omsorgssvikt osv… ALT er greit! Ja, altså inntil barnevernet kommer da er visst alt galt.

 

Saksbehandler i barnevernet Synne Skorpe og Solveig Steinsland med bistand fra politiet tramper ned dørene uanmeldt. Jeg ser ut vinduet, da ser jeg en vanlig bil og en sivil politibil. Jeg tar deretter et dypt åndedrag for å slappe av i skuldrene og få tankene litt på plass, samtidig prøver jeg å forstå hva som skjer. Jeg kjenner tårene bare plutselig vil renne for hvilken rett har de til å angripe familien min? Det er ikke første gang, og heller ikke siste gang… Men det var like tøft hver gang! For hvilke rettigheter har vi barn oppi alt dette? Selv om man nekter samtale så fremlegger barnevernet grove trusler, og da er det ikke særlig frivillig lenger men bruk av tvang og makt. Jeg vil ha de bort! – Synne Skorpe og Solveig Steinsland har ingenting i mitt hus å gjøre, det er krenkelse av privatlivets fred. Og ved andre ting så vil jeg ikke ha politiet på dørene, 2-3 betjenter som påstår at de gjør jobben sin det så langt fra virkeligheten det går ann og komme. Det er et overtramp! Uthengt i bygda som kriminell. Hva vil folk tenke, hvordan vil folk reagere og hvordan skal vi få leve et normalt liv?

 

Jeg står i trappen ved yttergangen opp til stuen. Jeg kjenner en sterk frysning nedover i ryggmargen av å se synet av politiet som tar seg inn dørene. Selv om de ikke var kommet for å ta meg og brødrene mine med seg den gangen, så var de alltid ute etter å ta oss på noe vi gjorde eller som ble sagt i rommet. ALT kunne bli brukt mot oss. Jeg var redd for hva som skulle skje med oss, som i hvilke planer de hadde lagt for oss?! Synne Skorpe var ekstrem høylytt der hun stod, midt på stuegulvet vårt og vifta frem og tilbake med armene med et kroppsspråk som var veldig truende for oss alle. Og at politiet da ikke reagerer på oppførselen og holdningen til disse to saksbehandlerne, Synne og Solveig er merkelig.

 

Så har vi saker der politiet bistår barnevernet under henting av barn på skolen. Hvem gjør noe sånt? Politistaten dekker overfor barnevernets forbrytelser hver dag. Jeg tar et utdrag fra tv2 her:Under oppsyn av politiet blir han ført bort

En blid 13-åring var på påsketur med mor og sine to brødre. Snart blir livet til den 13 år gamle gutten snudd opp ned. To dager etter ferien skjer det som gutten har fryktet. Mot slutten av skoledagen møter plutselig barnevernet og politiet opp på skolen. 13-åringen blir hentet ut av klasserommet. Han blir holdt i begge armene av læreren og en dame fra barnevernet. Under oppsyn av politiet fører de ham inn i en bil.

VIL HJEM: Den 13 år gamle gutten bor i dag alene på en institusjon, milevis fra venner, skole og familie. I en e-post forteller han hvordan han har det.

De kjører rett til flyplassen. Han flys til Stavanger og fraktes videre til Jæren.
– Gutt (13) går til sak mot barnevernet i Bergen

– Saksøkte barnevernet – får bli hos mor

I en e-post beskriver gutten hvordan han selv har det.

 

«Jeg går jo glipp av ALT nå skole, venner, høytider-ALT! ORKER IKKE MER NÅ!
Jeg MÅ HJEM NÅ! Har det helt GRUSOMT NÅ!»


Barne- og likestillingsminister Ropstad, VÅKN OPP!

Fellesforbundet støtter skjult slavearbeid

Telefon samtale med helse og sosial Alexsandra Edberg i Stavanger kommune

Stavanger kommune med nav driver med slavearbeid

Alle som er lett psykisk utviklingshemmet og har fått uføretrygd får ca 20 000,-
etter skatt er betalt sitter man igjen med ca:15 000,-
Stavanger kommune tilbyr kommunal bolig (bøttekott) til kr: 6000,-
Strøm på kr: 2 000,- og mob kr: 500,- og mat kommer utenom

 

Regnestykket blir da sånn:

uføretrygd: kr: 20 000,-

Skatt:         kr:-5000,-

Kum. leie   kr:-6000,-

Strøm        kr:-2000,-

Mob           kr:-500,-

Mat            kr:-6500,- er igjen til mat og klær og andre dagligdagse ting.

 

Fellesforbundet vta-overenskomsten-2016-2018

  1. Minste sats for lønn

Minste sats for lønn fastsettes ved de sentrale forhandlingene mellom Fellesforbundet og ASVL. For perioden 2016-2018 er det oppnådd enighet om at minste sats for lønn er satt til kr 18,50 pr. time.

 

Dette er en skam da det er mange oppegående mennesker som blir tvunget inn i dette systemet og kan bare oppnå luselønn, uføretrygd sier du, stiger leie og strøm som alle vet så gjør det det ja da strekker ikke uføretrygda til da det er et minimum for og overleve.

Skal man leve på minstesatsen eller som «Per» fikk tilbud om 3500,- for en måneds slitt og det er før skatt, det blir ikke den rare time betalingen av dette.

 

Stavanger kommune og nav sier det skal være sånn (lev i fattigdom) Kvaleberg Industri AS.
Tjener seg rike på lettere psykisk utviklingshemmede folk med slavearbeid minstelønn på kr 18,50 noen av arbeiderne må betale for og få lov og jobbe!!

 

Trodde slaveriet var avskaffet ved lov i Norge men det gjelder visst ikke de med diagnose.
Som det blir sagt i telefonsamtalen med kommunen så er han ikke smart nok som var\er ærekrenkende og høre fra en offentlig ansatt.

 

ER DETTE DET RIKE NORGE VERDIG?